Brief gemeentebestuur van 17 oktober 2008 met stand van zaken.
Laatst geplaatste bericht: protest tegen geplande glastuinbouwzone.
Laatst geplaatste bericht: wegenis- en rioleringwerken Heirbaan, Esstraat en Schaarbeekstraat (19/02/14).
www.RED DE WIJK.be
Mobiliteit- en ander nieuws m.b.t. de wijken Beveren-Zuid en Bosdam.

Actiecomité Zie persberichten: HLN 3/09/08, GVA 4/09/08, Passe-partout 10/09/08, Streekkrant 11/09/08

Beste wijkbewoner

Om de Wase mobiliteitsproblematiek op te lossen ligt er, op vraag van de Wase burgemeesters, een concreet scenario op tafel om parallelwegen langs de E 17 (tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht) en langs de E 34 (tussen Moerbeke en Antwerpen) te voorzien met de nodige aansluitingen. Bedoeling is het regionaal verkeer beter te draineren naar deze hoofdwegen en om de dorpskernen meer te ontlasten.

Voor onze wijk heeft dit tot gevolg dat er een nieuwe op- en afrit wordt overwogen ter hoogte van de Kruibekesteenweg !!!

Deze plannen zijn tegenstrijdig met de toekomstvisie geformuleerd in het net goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Hoeft het gezegd dat onze woon- en leefomgeving hierdoor zal worden gehypothekeerd? Onze wijk — denk maar aan de tunnel, H. Consciencestraat en Bosdamlaan — is helemaal niet voorzien op de te verwachten verkeersexplosie. Dagelijks fileleed staat ons te wachten, naast verkeersonveiligheid (wat met de Centrumschool bijvoorbeeld?)... Het centrum van Beveren dreigt bovendien helemaal te verstikken.

Vandaar de oproep om onze petitie te ondertekenen, om onze verzuchtingen aan bod te laten komen op de Beverse gemeenteraad van dinsdagavond 30 september (vereiste: minstens 380 handtekeningen van Beverenaars boven de 16 jaar)), bepalend voor de — hoopvolle of zorgwekkende — toekomst van onze wijken, en bij uitbreiding bepalend voor de toekomstige verkeersmobiliteit van Beveren-centrum en Melsele.

Onze actie overtrof onze verwachtingen: de affichecampagne werd massaal opgevolgd, en ondanks de verlofperiode ondertekenden 1.362 personen onze petitie. Onze hartelijke dank voor uw ondersteuning en dit breed draagvlak!

Op 30 september 2008 konden we bijgevolg onze bezwaren en ons alternatief voor de Beverse gemeenteraad toelichten betreffende de ontsluiting via de Kruibekesteenweg van de nieuwe parallelweg langs de E17. Burgemeester M. Van de Vijver toonde begrip voor onze bekommernissen en garandeerde ons vervolgens, namens de gemeenteraad:

1° Er is tot dusver nog geen enkele beslissing genomen. Momenteel loopt de tweede studieopdracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas om de oplossingen uit het eerste deel verder uit te werken. Onze bezwaren en ons alternatief zijn al aan het studiebureau voorgelegd voor verder onderzoek.

2° Indien de plannen concreet worden, wordt ons comité als gesprekspartner beschouwd. Eerste afspraak is eind 2008, als de nieuwe onderzoeksresultaten van het studiebureau bekend zullen zijn.

3° Volledige transparantie zodat de wijkbewoners maximaal geïnformeerd worden over de nieuwe wendingen en gevolgen van dit dossier.

Met een brief van 17 oktober 2008 bracht het gemeentebestuur de wijkbewoners op de hoogte van de stand van zaken.

De Intercommunale Interwaas bevestigde in "Info waas" (jg. 19, 2009, nr. 4, p. 4-6) : "Er wordt geen aansluiting voorzien van de Kruibekesteenweg met de parallelweg. De afrit Haasdonk op de E17 blijft bestaan op de parallelwegen".

In het jaarverslag 2009 van de intercommunale Interwaas lezen we (p. 41, hoofdstuk 4.6.1: Studie mobiliteit over de weg in het Waasland): "In 2009 werd de studie "Mobiliteit over de weg in het Waasland" in overleg met alle betrokken partijen verder uitgewerkt. De twee belangrijkste onderdelen van het combinatievoorstel: het versterken van het hoofdwegennet (met parallelwegen langs E17 en E34) en de aanleg van een noordelijke verbinding tussen de N70 en de E34, zijn verder uitgewerkt, o.a.: De parallelwegen langs de E17 zullen in Sint-Niklaas worden doorgetrokken tot voorbij de Kruibeekse steenweg, hierna sluiten de parallelwegen aan op een vierde rijstrook."

De Vlaamse regering presenteerde op dinsdag 30 maart 2010 het Masterplan 2020 om het mobiliteitsprobleem in en rond Antwerpen op te lossen. Maar in functie van de Antwerpse verkeersproblemen dienen ook in het Waasland oplossingen voor de files te worden gezocht, met diverse voorstellen voor onze regio tot gevolg. Komt de bijkomende oprit op de parallelweg ter hoogte van de Kruibekesteenweg opnieuw ter tafel? Het actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland (vzw ABLLO) evalueerde de gevolgen van het "bretellenplan" voor het Waasland.

Voor de aanleg van de parallelwegenstructuur langsheen de E34 is een bijkomend plan-mer noodzakelijk. Dit plan-mer is een aanvulling op het reeds opgemaakte plan-mer voor het strategisch plan voor de haven van Antwerpen. De nota voor publieke consultatie lag ter inzage bij de dienst linkeroever, Stationsstraat 8, 9120 Beveren tot en met 23 juni 2010. Deze teksten zijn bovendien ook consulteerbaar op de webstek van www.mervlaanderen.be en op de webstek van de initiatiefnemers: http://maritiemetoegang.be.

Directeur Casier van de intercommunale Interwaas deelde op maandagavond 29 november 2010 tijdens de Open Milieuraad in CC Ter Vesten mee dat de parallelwegenstructuur langsheen de E17 nog steeds onderzocht wordt. Ook over de eventuele aansluiting van de Kruibekesteenweg met de parallelweg(en) bleef hij op de vlakte...

De intercommunale Interwaas maakte in het voorjaar 2011 haar rapporten openbaar:

1. In het eindrapport “niet technische samenvatting deelstudies” (januari 2011), p. 24, punt 5.3.4 (“Aansluiting Kruibekesteenweg en ontsluiting Beveren”) is te lezen:

“Op termijn kan de Kruibekesteenweg worden aangesloten op de parallelweg langs de E17. Dit past in de visie van de kamstructuur om de bebouwde ban Beveren-Melsele meer vanuit de randen te ontsluiten in plaats van via de N70. De N70 kan dan zijn rol als secundaire weg type III beter vervullen.

De aansluiting van de Kruibekesteenweg op de parallelwegen (en niet rechtstreeks op de E17) kan op termijn ook mogelijkheden bieden om de kernen van Beveren en Kruibeke beter te ontsluiten en de verkeersleefbaarheid te verbeteren. Dit kan evenwel slechts mits verder studiewerk naar de gevolgen hiervan zowel voor de bereikbaarheid vna beide kernen als de verkeersleefbaarheid van de straten die deze aansluiting vormen.”

2. In de deelnota “ontwerpend onderzoek tracéscenario’s” (januari 2011), p. 35, punt 3.1.5 (“Bespreking voor- en nadelen variant met parallelwegen”) is te lezen:

“Nadelen:

- Het benzinestation is niet meer bereikbaar vanaf de E17, enkel via de parallelwegen. De aanleg van parallelwegen achter het terrein van het bezinestation heeft tot gevolg dat het benzinestation moeilijk bereikbaar wordt voor het personeel. Nu kan men via een lokale weg tot de parking rijden.

- De aansluiting van de Kruibekesteenweg vanuit Beveren zorgt voor aanzuigeffect verkeer. Verder bleek ook dat het aansluiten van de Kruibekesteenweg in zijn huidige vorm voor conflicten zou zorgen betreffende de verkeersleefbaarheid in Beveren.

- Het kruisen van het benzinestation kan alleen door er met een ruime boog omheen te gaan.Bovendien sluitn men na het benzinestation vrij krot aan bij de op- en afrit met de Krijgsbaan (rekening houdend met de nodige lengte van de weefzone).”

De actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal en het Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op Linkeroever en in het Waasland (ABLLO), dienden met enkele particulieren uit Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen in de loop van september 2011 een milieustakingsvordering in bij de rechtbank. Ze vroeggen dat de bouw van de gevangenis in Melsele wordt opgeschort, om zo de kansen voor de aanleg van een Meccano-tracé te vrijwaren. Het Beverse gemeentebestuur liet daarop weten dat het Maccano-tracé geen oplossing biedt voor het Beverse mobiliteitsprobleem. ABLLO reageerde negatief op de uitspraken van de Beverse burgemeester in ’t Groene Waasland nr. 171

Wordt opgevolgd en vervolgd!

Bedreigd gebied?!